JESUS TOK RIKET FRA ISRAEL. Se Mt.21.43

“Derfor sier jeg dere: Guds Rike skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dets frukter.”
Millioner av Sionist-kristne, ledet av karismatisk-politiske forkynnere, ser det idag som sin oppgave å hjelpe jødene til å erobre med militærmakt og internasjonalt diplomati og lobbyvirksomhet, det land Gud i sin forutbestemte tid, i “tidens fylde”, vil gi tilbake til levningen av det 12-stammige folk.

Det disse Sionist-kristne, de fleste uvitende om fakta, lures til, er å hjelpe Satan og Antikrist å bygge opp et nytt Babel for sitt endetidsimperium.Disse endetidens falske forkynnere, kjente menn fra kristne TV-stasjoner og konferanser, er overbevist om at det kjødelige Israel skal arve Riket for Israel og det alene basert på deres rase. Denne ideen er selvsagt bisarr og totalt ubibelsk. Men hvor er der forkynnere idag som bryr seg om hva Skriften sier.

Hvem tør si Jødene sannheten: “Jesus har tatt fra dere Guds Rike og gitt det til et annet folk som bærer dets frukter”. Ingen våger det av redsel for å bli stemplet som Antisemittiske og er lammet ved tanken på å være religiøs-politisk ukorrekt og i utakt med massene som går på den brede religiøse vei

Istedet for å si sannheten forkynner disse jøde-romantikerne det klart motsatte av hva Jesus og hans apostler lærte. Tunger og tydning og visjoner kan ikke endre dette, heller ikke politikerne kan det.
Deres fanatiske målsetting er idag å bygge opp et Jødisk Rike her på jorden, med Jerusalem, “den Store By”, som hovedstad, og der bygge og etablere en fysisk menneskelaget trone og Tempel for en jødisk Messias som skal sitte der å regjere i 1000 år.

Men, tydelig nok i Ordet, Gud har andre planer enn dem. Gud er universets Gud. Han har andre planeter enn jorden, milliarder på milliarder, stjerner og Galakser, sett og de fleste enda usett av det menneskelige øyet. Hans Rike er ikke begrenset til denne lille planeten. Himlenes himler kan ikke romme ham, sier Salomo. Gud sier til Asaf i Salme 50.9og 12. “Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra dine hegn…om jeg hungret ville jeg ikke si det til deg, for meg hører jorderike til og alt som fyller det.” Vår Konge eier Jorderike og hele Universet. Han sier: “I det høye og Hellige bor jeg”.

Hva er det som får Sionist-kristne jøderomantikere til å tro at Gud lengter etter å sitte på en trone de har bygd i et Tempel finansiert ved profesjonelle kollekttiggere? Vil han enda engang bo i et Tempel som er en skygge av det himmelske? “Gud trenger en trone i Jerusalem” sier de. Et sted hvor de kristne, sammen med jødene kan feire de gammeltestamentlige festdagene med sine ritualer og seremonier. Danse på Jerusalems gater i Hallingdalsbunad og stakk og svinge det norske flagget. For en patetisk komedie.

Hør hva Gud selv sier, Kongers konge: ” Den høyeste bor ikke i hus som er gjort med

hender, således som profeten sier: Himmelen er min trone, og jorden en skammel for mine føtter: hva hus vil dere bygge meg, sier Herren, eller hvor er det sted jeg skal hvile på?” Ap.gj.7.48-49
Og Paulus, hedningenes apostel sier det samme i Ap.gj.17.24: “Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er gjort med hender, heller ikke tjenes han av menneselige hender som om han trengte til noe.”
Han trenger ikke jordiske byggmestre og håndtverkere for å skaffe seg hus.
Visst kommer en Messias, en “Jøde” til å sitte i deres menneskelagde Tempel og på deres trone, men ikke Bibelens Gud- Messias. Som i GT vil de prøve å plassere Guds ark på en ny vogn.

Visst kommer det en mann, sikkert tungetalende og med tegn, under og kraftig virksomhet i velkjent karismatisk stil, men hans navn er 666. Mange baner vei for ham idag. Det er blant annet disse som kjemper for et jordisk, jødestyrt imperium i Midt-Østen , koste hva det koste vil av blod, og tårer.
De holder på å bygge opp det Hus Jesus brøt ned og sa: “Her skal ikke levnes sten på sten”. Det skjedde i år 70.
Jesus sa det i Mt.23.38-39; “Se, eders hus skal latede dere øde, For jeg sier dere: Fra nu av skal dere ikke se meg før dere sier: “Velsignet være han som kommer i Herrens (Jehovas)navn”. Og “Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende” Luk.21.24. Det er enda ikke skjedd

Den dagen og tiden er ikke kommet. Den kom ikke i 1948, ei heller i 1967 og inntil den dagen kommer, forutbestemt av Herren, skal Jødenes hus ligge nedbrutt og øde. Det er et faktum vi ikke kan gjøre noe med. Den kom ikke med Oslo-avtalen, Camp David avtalen eller Veikart for fred.

Joda, sier de kristne Sionistene: Vi kan gjøre noe. Vi skal bygge det jordiske Israel og gjøre det fremgangsrikt, vi trenger ikke å vente på Messias og Guds timing. Så bygger de videre, i opposisjon til Jesu egne ord, på det Bibelen kaller “Sodoma og Egypt” – for slik nevnes deres Jerusalem, der Jesus ble korsfestet, i Åp.11.7-8. Det 21.århundres “Sodoma og Egypt” bygges med sterk støtte fra evangeliske forførte kristne.
Jeg er så takknemlig for at, ikke den andre person i Treenigheten, men den ene Sanne Gud, Immanuel = Gud med oss, kom og at jeg fikk motta hans frelsende kall. Og jeg er glad at han en dag skal komme igjen for å hente sin menighet, og siden for å knuse djevelen og alt hans verk på jorden. Der i det himmelske skal jeg se ham, den ene, sitte på Tronen, slik Johannes så ham. Han så ingen treenighet. Og i det Nye Jerusalem, ikke bygd for US dollar, norske kroner eller Euro, men bygd av Gud, skal jeg se ham og være med ham. Hvilke motstykke til dette skitne, jordiske, kranglet frem gjennom kriger, frimureri, religiøs ergjerrighet og kapitalmakt.

Han, den evige Kongen, kommer aldri til å samarbeide med noen “kristen” Ambassade, eller noen av de evangeliske Sionistene, ledet av menn med falsk lære i de fleste teologiske spørsmål. Hva får deg til å tro det? Er disse menn frelst?

Riket er idag gitt til det folk som bære dets frukter. Og Peter sier det klart i 1.Pet.2.9-10: ”

Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn. ”

Til oss sier Peter: Dere er Guds folk. Iblant dette folker skilles det ikke mellom jøder og hedninger, men om de bygger på grunnvollen Jesus Kristus.

La oss ikke være med å bygge noe som ikke tåler Guds eget jordskjelv og rystelse: Se Hebr.12.26-29: “Hans røst rystet dengang jorden; men nu har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved.

Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! For vår Gud er en fortærende ild. ”

T.T.